Privacy statement

In deze privacy statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

De Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek (Bibliotheek Arnhem) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De bibliotheek heeft deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd in mei 2018, ook hierna kan de bibliotheek wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij zullen u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Bibliotheek Arnhem respecteert de privacy van haar abonnees en de bezoekers van haar website. Wij streven ernaar om aan de geldende wetgeving te voldoen (AVG) en transparant te zijn naar onze bezoekers toe. Daarom hebben wij een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld en geïmplementeerd. Deze privacyverklaring voor onze abonnees en websitebezoekers maakt daar onderdeel van uit. Onze website bevat links naar websites van derden, deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Bibliotheek Arnhem werkt samen met Stichting Rozet en Kunstbedrijf Arnhem. Deze stichtingen zijn bestuurlijk gefuseerd en maken gebruik van elkaars dienstverlening.

Overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we van u kunnen verwerken. Dit is afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt, welke abonnementsvorm u heeft of aanvraagt, en welke webformulieren u invult.
Contactgegevens, zoals
• Voorletter(s)
• Voorvoegsel(s)
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adres
• Telefoonnummer/ mobiel telefoonnummer
• E-mailadres

Betalingsgegevens, zoals bij het aanmelden van een betaalde activiteit of het afsluiten van een betaald abonnement
• IBAN
• SEPA-machtiging

Gegevens over uw abonnement
• Pasnummer
• Klantnummer
• Gegevens over uw abonnement (incl. openstaande boetes)
• Intern systeemnummer
• Leenhistorie

Gegevens over uw afgenomen diensten zoals cursussen of activiteiten
• Klantnummer
• Gegevens over uw betalingsgedrag (incl. openstaande termijnen)
• Intern systeemnummer
• Cursus- en/of activiteitenhistorie

Gegevens die wij kunnen vastleggen wanneer u onze website bezoekt
• Inloggegevens van uw bibliotheekaccount
• Profielgegevens van uw bibliotheekaccount
• Internetbrowser, type apparaat, besturingssysteem
• De gevraagde, noodzakelijke persoonsgegevens bij het invullen van een van onze webformulieren
• Zelf ingevulde informatie in open velden (bijvoorbeeld bij recensies)
• Gegevens over uw activiteiten op onze website, met behulp van technische meetgegevens zoals IP-Adres, MAC-adres, identifiers in cookies

Bibliotheek Arnhem verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
• Informatie die u aan ons heeft verstrekt tijdens onze correspondentie

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@rozet.nl.


Bibliotheek Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
• Om te kunnen voldoen aan de rechten en plichten die Bibliotheek Arnhem heeft jegens uw abonnementhouderschap
• Om aanvragen of wijzigen m.b.t. uw abonnement door te kunnen voeren
• Om u aan te kunnen melden voor een (betaalde) activiteit / cursus
• Om het reserveren van materialen en ruimtes mogelijk te maken
• Om u optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze online diensten
• Om met u te kunnen corresponderen en u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Om u op de hoogte te houden middels de nieuwsbrief wanneer u zich hiervoor ingeschreven heeft

Om een veilige openbare ruimte te creëren, maken wij in enkele van onze vestigingen gebruik van beveiligingsmaatregelen, waaronder beveiligingscamera’s (wij informeren u hierover voordat u een vestiging van ons betreedt). De camera’s en camerabeelden worden beheerd door Stichting Rozet en worden uitsluitend ingezien door Stichting Rozet en Bibliotheek Arnhem bij een vermoeden van een overtreding. Stichting Rozet en Bibliotheek Arnhem verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bibliotheek Arnhem verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, m.b.t. ons gerechtvaardigd belang, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. U kunt hierbij denken aan: leveranciers van software en applicaties ten behoeve van de bibliotheek, postverwerkende instanties, logistieke en facilitaire instanties, deurwaarders, beveiligingsinstanties en (project)partners. Als lid van Bibliotheek Arnhem kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat u een account voor deze dienst(en) aanmaakt geeft u hiermee toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van Bibliotheek Arnhem aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.
Als u gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kunt u voor uw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. U kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Gebruik van cookies op deze website
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine eenvoudige bestandjes die door browsers op de harde schijf van een computer worden geplaatst en informatie over bezoek aan websites bijhouden. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd.

Cookies voor analyse
Om het gebruik van onze websites te meten gebruiken wij de diensten Google Analytics en Adobe Analytics. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Google en Adobe kunnen als leveranciers van deze diensten de via de cookies verkregen informatie gebruiken voor hun eigen producten en diensten. Zij kunnen deze informatie aan derden doorgeven indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens of in opdracht van Google of Adobe verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Zie ook het privacybeleid van Google Analytics of van Adobe Analytics.

Twitter cookie
Op deze website kan een Twitter widget zijn geplaatst. Als een pagina met een Twitter widget wordt bezocht, houdt Twitter onder meer bij dat dit bezoek heeft plaatsgevonden. Ook houdt Twitter verdere interactie van de bezoeker met de widget bij. Twitter kan deze informatie relateren aan andere bezoeken van pagina’s met een Twitter widget. Wij hebben hier geen invloed op. Zie ook het privacybeleid van Twitter.

Cookies blokkeren of verwijderen
Het is mogelijk om het plaatsen van cookies te blokkeren en/of reeds geplaatste cookies te verwijderen. De wijze waarop verschilt per browser.

Interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (o.m. naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account via Mijn bibliotheek. Ook kunt u zich beroepen op uw rechten door een verzoek in te dienen via privacy@rozet.nl.
U heeft het recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens. Mits uw verzoek aan de door de AVG gestelde criteria voldoet, heeft u het recht op dataportabiliteit, vergetelheid, beperking van verwerking, bezwaar en het recht op een menselijke blik bij besluiten. Wanneer u expliciete toestemming voor de gegevensverwerking heeft gegeven (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief) dan kunt u deze op elk gewenst moment intrekken.

Wilt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene of heeft u andere vragen/opmerkingen over onze gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@rozet.nl. Bibliotheek Arnhem zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, op uw verzoek reageren. Bibliotheek Arnhem wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bibliotheek Arnhem neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Bibliotheek Arnhem dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, wij verwerkersovereenkomsten treffen met verwerkende partijen, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via privacy@rozet.nl.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Van tijd tot tijd kan onze privacyverklaring gewijzigd worden. Wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website.
Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacy statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek
Postbus 1168, 6801 ML Arnhem
Kamer van Koophandel, Arnhem, nummer 41046617
BTW-nummer 29.87.958.B01